राज्यपाल ले केन्द्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सिंह ह करिन सौजन्य भेंट

रायपुर, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ले आज इहां राजभवन म जनजातीय मामला के केन्द्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ह सौजन्य मुलाकात करिन।

लउछरहा..